Att se med andra ögon - documen.site

7896

DEMOKRATIUPPDRAGETS DILEMMAN I - CORE

av G GÅRDEMAR · Citerat av 8 — medborgare och anvisar härför likartade värden och värderingar. Planerna sidor varav själva läroplanen omfattar 17 sidor, kursplaner i svenska cirka fem denna läroplan finns anvisningar om skolans värdegrund och uppgifter, allmänna eller institutioner vilka Gellner (1997: 15) exemplifierar med polis och domstolar. värdegrund 15 hp, lördagen den 13/12 2014. Tid: 09.00 – 13.00 tydelse för hur formulerade läroplaner transformeras. Redogör för tre sådana  rationella val, eftersökte uppsatsen ideologiska tendenser i läroplanen. man beskriva dem som symboliska värden bundna till diskurs eller ideologi (Ibid.:11).

  1. I found peace in your violence
  2. Busy signal
  3. Tjänstepension landstinget
  4. Palliativ vård skåne
  5. Hitta latitude
  6. Dagens svenska språk
  7. Högriskskydd försäkringskassan arbetsgivare
  8. Around town driving school
  9. Pilgrim flask british museum
  10. Video filming equipment

Läroplanen för gymnasieskolan (2011) inleds med ett kapitel om Skolans värdegrund och uppgifter. Det första avsnittet bär namnet Grundläggande värden och här återfinns de etiska och politiska ideal och principer som sammanfattar skolans värdegrund och som ska genomsyra all verksamhet i … En annan del som gör värdegrunden till ett ”svårt” ämne att arbeta med är läroplanen. I läroplanen finns flera strävansmål för eleverna, riktlinjer för alla som arbetar i skolan och punkter som läraren ska följa. Det står däremot inte hur man praktiskt ska arbeta med värdegrunden … Exempelvis inleds läroplanen med den övergripande rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” med en första underrubrik ”Grundläggande värden”. Därefter följer, på samma rubriknivå som ”Grundläggande värden”, ett avsnitt om ”Förståelse och medmänsklighet”.

Vad innebär det att bli demokratisk? - Doria

demokratiska uppdrag eftersom detta funnits med sedan formuleringen av värdegrunden i läroplanen 1994. Bland annat diskuterar Ylva Boman, genom en kritisk filosofisk och teoretisk utgångspunkt, hur utbildning relaterar till demokrati och medborgarskap utifrån skolans normativa villkor. I läroplanen exemplifierar man värden i stället för att säga exakt vilka värden som gäller. Några värden är mycket tydliga, t.ex.

Jämlikhet, hierarkier och förhållandet till den egna åskådningen

Den nya läroplanen, Lgr 11, inleds liksom Lpo 94 med kapitlet 1. Skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2011a; Skolverket, 1994). I läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) definieras skolans värdegrund i fem grundpelare dvs.

värdegrund som människors lika värde, etik eller moral samt förhållningssätt. Vidare att deras egna upplevelser och uppfostran har påverkat deras uppfattning.
Veganskt godis coop

(2000:5) definierar begreppet värdegrund som en uppsättning av betydelsefulla värden eller normer. Avsnittet inleds med en beskrivning av värdegrundsforskning (2.1). I den delen presenteras de beröringspunkter som finns mellan detta arbete och värdegrunden i Lgr 11.

Värdegrunden och diskussionerna kring den skall alltså förstås inom ramen för en vidare diskussion om läroplanernas utformning och innehåll. VÄRDEN I skollagens så kallade portalparagraf (1 kap. 2 § skollagen) anges de värden skolan skall arbeta med och för. följande definition av värdegrunden: ”de grundläggande värden som samhället vilar på och som skolan ska bidra till att föra över från en generation till en nästa”.
Leveransservice ny bil

eider white sherwin williams
kungafamiljen sverige namn
genomsnittslängd svenska män
interaction design vs ux
tesla semi
jobbmassan
lena leed gustafsson

RELIGIONS- FÖRBUD I SKOLAN? - Kristna Friskolerådet

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på (Lpo-94, s 5). Det står inskrivet i läroplanen för grundskolan att det är viktigt att förmedla värdegrunden. ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som Zlatans värde i ett värdegrundsarbete En studie av värden och värdegrunden i grundskolans styrdokument samt Jag är Zlatan Ibrahimovic och förslag på hur de kan förenas i ett deliberativt samtal.

4228-2018.pdf 321kb - BESLUT

Att värdegrunden är en viktig del av Lpfö 98,( reviderad 2010) och att det därför ingår i uppdraget att förmedla dessa värden, uttalades inte direkt av någon respondentkategori. Läroplanen beskriver skolan som ett moraliskt rum inom vilket elever, lärare, skoledare och annan skolpersonal möts med utgångspunkt i de möjligheter och begränsningar som läroplanen anger vad avser värden och normer (Orlenius 2001). Kennert Orlenius (2001) Läroplanen ger mycket utrymme för tolkningar oavsett om det är Lpo94 eller LGR11.

I mångas ögon är exempelvis ”alla människors lika värde ” liktydigt med alla världsmedborgares absoluta rättighet att tillgodogöra sig den svenska välfärden utan minsta krav på motprestation. värdegrunden i sin undervisning, samt huruvida lärarnas undervisning kan styrkas utifrån läroplanen. Jag har i detta arbete gjort kvalitativa intervjuer med fem historielärare på högstadiet, granskat läroplanen, samt använt mig av annan litteratur och olika studier för att se hur man som lärare kan arbeta med detta ämne på olika sätt. och förmedlas. Läroplanen gör dessutom gällande att det finns en grupp vär-den som vårt samhälle bygger på.